Top Awaken Quotes

Awaken Definition

() of Awake

(v. t.) To rouse from sleep or torpor; to awake; to wake.