Thomas L. Friedman Quote

Internet là trụ cột của quá trình dân chủ hóa thông tin: không có ai sở hữu Internet; Internet được phi tập trung hóa hoàn toàn; không ai có thể xóa bỏ Internet; và Internet có thể đến với từng nhà và từng con người trên hành tin.

Thomas L. Friedman

Internet là trụ cột của quá trình dân chủ hóa thông tin: không có ai sở hữu Internet; Internet được phi tập trung hóa hoàn toàn; không ai có thể xóa bỏ Internet; và Internet có thể đến với từng nhà và từng con người trên hành tin.

Related Quotes

About Thomas L. Friedman

Thomas Loren Friedman (; born July 20, 1953) is an American political commentator and author. He is a three-time Pulitzer Prize winner who is a weekly columnist for The New York Times. He has written extensively on foreign affairs, global trade, the Middle East, globalization, and environmental issues.